RSS

Մարդության պատմության օրինաչափությունները

01 Jun

Նպատակ`
Յուրացնել մարդկության պատմության օրինաչափությունները:

Խնդիր`
Ձևավորել աղբյուրների, այդ թվում հնագիտական, օգտվելու հմտություններ:
Օտար լեզուների իմացության կատարելագործում:
Ձևավորել նախագծային գործունեության (ձևակերպումից մինչև ամփոփում) հմտություն:

Մեթոդներ`
Դաս-դասախոսություն, անհատական հետազոտություն,
Փոխ-ուսուցում, բանավեճ, կլոր սեղաններ արտակրթահամալիրային մասնագետների հետ:

Գնահատում`
Ա. Հարցադրումներ իր ուսուցչին – 5-10 միավոր;
Բ. Հարցադրումներ կրթահամալիրային այլ մասնագետի – 10-15 միավոր;
Գ. Հարցադրումներ արտակրթահամալիրային մասնագետի – 15-20 միավոր;
Դ. Մասնակցություն բանավեճերին – 20-30 միավոր;
Ե. Մասնակցություն անցյալի իրականության վերակառուցմանը – 40-60 միավոր;
Զ. Մասնակցություն փոխուսուցմանը – 50-60 միավոր;
Է. Հետազոտական և նախագծային աշխատանքների հրապարակային պաշտպանություն – 10-100 միավոր:
Ը․ Հանրակրթական առաջադրանքների պատասխաններ – 40-60 միավոր
Թ. Առարկայական ծրագրի հիման վրա կազմված առաջադրանքները թիմային(2 և ավել) հոգով կատարելու դեպքում, ստացած միավորները կբաժանվեն կատարողների քանակին:
Ժ. Դասացուցակային դասի ժամանակ ուսումնական գործնթացից շեղվելը կհանգեցնի միավորների կորստի(10 – 50 միավոր):
Ի. Նախորդ երկու կետերը ուժի մեջ են մտնում 2022 թվականի մարտի 1-ից:

Բովանդակություն`
Պատմության փիլիսոփայություն:

Մարդու առաջացումը; վարկածներ և օրինաչափություններ:
Մարդու հետ անխուսափելիորեն առաջացող և զարգացող երևույթներ՝ մշակույթ, կրոն, գիր:
Պետությունը որպես օրինաչափություն՝ տեսակներ, միջ-պետական հարաբերություններ, կայսրությունների ձևավորում և կործանում:
Մարդկության պատմության հասարակարգերը և ոչ ուղղագիծ զարգացման օրենքը:
Բազմաստվածությունից անցում միաստվածական և կրոնական պատերազմներ:
Քաղաքակրթություններ՝ ստեղծում ու կործանում, համագործակցություններ և հակամարտություններ; Պատերազմներ

Պատմության շարժիչ ուժերը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: