RSS

My skills, achievements and failures

First off, I want to talk about failures. If possible, I will always avoid failing. If I fail at achieving something, I will simply try again. I always remind myself to never give up. And so, if it is my power to do so, I never fail. If I do fail, then I will always remember it, learn from it, and if possible – keep trying to achieve what I was trying to in the future.

This is how how achieve my achievements. From hard work and dedication. And at the end of the day, there’s nothing more satisfied, than feeling, that today, I finally did it.

And of course, the second best things of achievements – the skills you gain on the way. I’ve gained many skills in trying to achieve something, and then even used it again in the future. Remember to never forget about your skills and always practice them.

 

Entering High School

Today we, the ninth graders, had an online call with the eight graders. We wanted to discuss the topic of entering high school, since they will be doing so next year.

At first we asked questions to get to know each other. After that the eight graders asked us some questions about entering high school, and then we asked them about their expectations about doing so.

I enjoyed this discussion, and wish to meet them again in the future. I’m sure they will have no problems next year, and I hope that they will enjoy it.

 
1 Comment

Posted by on May 6, 2020 in English

 

4/21/20 English homework

 1. A new motorway is being built at the moment.
  The film is based on a famous novel.
  This programme was watched by millions of people.
  My bag was stolen when I was in Florida.
  The Harry Potter books were written by JK Rowling.
  I couldn’t sen you an email because my computer was being repaired.
  You will be taken to your hotel by taxi.
  Oh no! Our flight has been cancelled.
  English is spoken in this restaurant.
  Seat belts must be worn at all times.
 2. A lot of foreign films are subtitled.
  The letters were thrown away by mistake.
  My house is being painted.
  All the tickets for the concert have been sold.
  The match will be played tomorrow.
  This bill must be payed tomorrow.
 

English homework

Answer the questions.
1. What springs to mind when you hear the word ‘shopping’?
I imagine a being at the mall, just before Christmas, with lots of gift-buying to do.
2. What kind of shops are there near the place where you live?
The shops near me are mostly clothes shops and grocery stores.
3. What kind of shops do you like most going to?
I enjoy going to tech stores, hardware stores and car dealerships.
4. What do you enjoy buying?
I don’t buy many things yet, since I’m still fourteen – I mostly buy groceries. But I do enjoy going to the corner shop with friends to buy candy. And I’m sure i’ll enjoy buying a car when I get my license.
5. Do you prefer shopping by yourself or with somebody?
I prefer shopping with friends.
6. Do you buy online? What for?
Yes I do buy things online – mostly clothes and fast food.
7. Is window shopping a total waste of time?
In my opinion, no, it is not. I enjoy window shopping, because I’ll always find something new and interesting that I didn’t know about at the end of the day.

Page 155
1.
star – the most important actor or actress in a film.
plot – the story of a film.
scene – a part of a film happening in one place
audience – the people who watch a film in a cinema
sequel – a film which continues the story of an earlier film.
special effects – images, often created by a computer
script – the words of the film
extra – person in a film, who has a small, unimportant part, e.g. in a crowd scene
subtitles – translation of the dialogue of a film into another language.

2. The film was set in 19th century Italy and England – It was situated in that place at that time.
It was based on a novel by EM Forster – It was an adaption of the book.
It was filmed / shot on location in Florence. – It was filmed in the real place, not in a studio.
It was directed by James Ivory – He was the director.
Helena Bonham-Carter played the part of Lucy – This was her role in the film.
It was dubbed into other languages. – The actors originally spoke in English.

3. When I go to a restaurant I always ask for something low fat.
I often eat out with friends at local restaurants.
Players usually warm up before a match starts.
When we have an argument we always make up quickly.
How do you get along with your brothers and sisters?
Take the camera back to the shop and get your money back.
I took some money out of a cash machine.
A German woman gave up all her money to charity.
I organized a school reunion but nobody turned up.
She works in an animal sanctuary. She looks after apes.
We set off early and caught the 6:00 a.m. train.
The plane took off and soon I was looking down on London.
I picked up my suitcase and followed the ‘Exit’ signs.
A taxi picked me up and took me to the airport.
I checked in at the airport and got my boarding pass.
We were talking on the phone but suddenly she hung up.
If he’s not at home, I’ll call back later.
I think people should switch off their mobiles in restaurants.
I tried to learn to dance salsa but I gave up. I was terrible at it.
I want to take on a water sport like scuba-diving.
If I like this course, I’ll carry on next year.
Bethany has written a book which is going to be made into a film.
The Sunday Times decided to find out if school is easier than it used to be.
The teacher told me to do up the button of my shirt.
Carol’s parents didn’t like her boyfriend so the went out together in secret.
After a year she broke up with her boyfriend.
If you have something you never use, throw it away.
Slow down! You’re driving too fast.
I complained and the company tried to sort out the problem.
Aung San Suu-kyi didn’t see her sons grow up. She was under house arrest.
Bill and Melinda Gates set up a foundation to provide vaccinations.
You’re very nervous. You need to calm down.
I bumped into an old friend in the street yesterday.
He was looking forward to having dinner with his friends.
Look out! There’s a car coming!
Her grandmother pass away last year at the age of 93.
We can’t go to the concert. It’s sold out.
Turn on the TV. There’s a program I want to watch.
Turn down the radio. It’s too loud.
Where can I plug in my computer?

 

4/6/20 Հայոց լեզվի աշխատանք

 1. Յուրաքանչյուր կապակցության իմաստն արտահայտել մեկ բառով:
  ա) լուրջ մտածող – լիջմիտ
  բ) եկամուտ բերող – եկամտաբեր
  գ) փետուրներով զարդարված – փետրազարդ
  դ) ձեռքով կերտած – ձեռակերտ
 2. Բառի իմաստն արտահայտել բառակապակցությամբ:
  ա) հովեկ  – հով տեղեր չվող
  բ) մատռվակ – խմիչքների լցնող, մատուցող
  գ) թաղար – կավե անոթ
  դ) ճարմանդ – իրերը իրար միացնող կեռ
 3. Փակագծերում տրվածներից ընտրել և տեղադրել ճիշտ իմաստները:
  ա) փարչ – բաժակ, ափսե, ծաղկաման
  բ) պատմուճան – հագուստ, գորգ
  (պատուհան, գդալ)
 4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ :
  ա) օր__րել, ան__գնական, ան__ղնաշար, այս__ր
  բ) մեղմ__րեն, առ__րեական, ոսկեզ__ծ, բն__րրան
  գ) տն__րեն, բաց__թյա, ան__րեն, ան__թևան
  դ) նախօր__ք, հանապազ__րդ, թիկն__թոց, բախտ__րոշ
 5. Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել ը :
  ինքնըստինքյան, չընկալել, լուս__նկա, օրըստօրե, անակ__նկալ, ունկ__նդրել, երկընտրանք, ակ__նբախ, չըմպել, հյուրընկալ:
 6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում դ :
  ա) գեղարդ, կորնթար__, ակնթար__, որդան
  բ) երդիկ, եր__ևեկել, վաղորդյան, արդուզարդ
  գ) բրդուճ, նյարդ, խորդուբորդ, դրդել
 7. Որտե՞ղ է գրվում ճ :
  ակնակապիճ, պճրանք, մի__և, հիասքան__, մի__ատ, ճանճ, աղճատել, գաճաճ, մե__ք, պճնանք:
 8. Գրել տրված խմբերի անունները:
  ա) որսաշների – ասպականի
  բ) կռունկների – խորդերամ
  գ) սողունների – նքողնակ
  դ) ձկների – վտառ
 9. Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
  ա) սին – դատարկ, անոտի, փուչ
  բ) իրազեկ – տեղյակ, ծանոթ, գիտակ
  գ) ականակիտ – վճիտ, հստակ, մաքուր
  դ) հույժ – խիստ, շատ, սաստիկ
 10. Գրել տրված բառերի հականիշները.
  ա) կարծր – փխրուն, փափուկ
  բ) թագուհի – թագավոր
  գ) ակնհայտ – թաքուն, ծածուկ
  դ) հարուստ – հարուստ
 11. Ընդգծել նախադասության իմաստին համապատասխան բառը:
  ա) (Բրուտի, հյուսնի) ջնարակած ծաղկամանները հրաշալի էին թրծված:
  բ) (Ամբողջ, բոլոր) գյուղը մասնակցում էր տոնահանդեսին:
 

I wish I could fly

By Gor Martirosyan. Translated from Armenian, original here.

I wish I could fly – Gor Martirosyan

On this spring morning, the sun warms the hearts of the people, who have wonderful thoughts of the day on their mind, but the birds, the birds can fly anywhere, where they want to.

We, too, can fly – with our beautiful minds.

People love to travel, love to listen to music on the way, they love to watch the road, watch the sun, or think about someone, or some moment.

So, I decided to fly, to fly around Armenia and quench my thirst for traveling.

I traveled with my loved ones. The journey had begun, with high spirits, and full of emotions.

We could feel the cold air in our hearts. By looking away from the sun for a moment, I caught a glimpse of Sevan.

This time I felt the scent of freshness. We were in Dilijan. We were flying anywhere, where there was love, joy, or the callings of the heart.

By flying, I filled my soul, my heart and the sky. We flew over the mountains, the forests, rivers, lakes and roofs. There were no limits, no walls.

We shall fly and admire nature, we shall fly with our minds. We shall fly with our loved ones – looking into each others’ eyes, and feeling the heat of life in our hearts.

 

Dealing with the Coronavirus